• divízia spracovania olovených batérií

• division of processing lead batteries

• divízia spracovania prenosných batérií, akumulátorov a recyklácia odpadov neželezných kovov

• division of processing portable batteries, accumulators and recycling of non-ferrous metal waste

• divízia preprava nebezpečných odpadov

• hazardous waste transportation division